Soorten Lidmaatschap

Lidmaatschap

Gewone leden van de Jonge Balie Rotterdam zijn advocaten die minder dan zeven jaar zijn ingeschreven op het tableau in het arrondissement Rotterdam. Leden hebben toegang tot alle activiteiten, bijeenkomsten en algemene ledenvergaderingen van de vereniging en kunnen op algemene ledenvergaderingen hun stemrecht uitoefenen. Een gewoon lid blijft lid van de Jonge Balie Rotterdam tot zeven jaar na haar of zijn beëdigingsdatum. Er kunnen redenen zijn voor een vroegtijdig einde van het lidmaatschap, zoals opgenomen in de statuten van de Jonge Balie Rotterdam, waaronder opzegging door het lid.

Inschrijven

Je kan je als lid van de Jonge Balie Rotterdam inschrijven vanaf het moment dat je bent beëdigd, via het inschrijfformulier op de pagina ‘Inschrijven’.

Uitschrijven

Je kan je lidmaatschap van de Jonge Balie Rotterdam opzeggen door een e-mail te sturen aan de secretaris (secretaris@jongebalierotterdam.nl). Let daarbij op dat het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Dat betekent dat een uitschrijving voor het daaropvolgende verenigingsjaar uiterlijk 30 juni moet zijn ontvangen. Indien de uitschrijving later wordt ontvangen, ben je voor het op dat moment lopende verenigingsjaar nog lid en dus ook (het volledige) lidmaatschapsgeld verschuldigd.


Buitengewoon lidmaatschap

Buitengewone leden worden op de hoogte gehouden van activiteiten van de vereniging en kunnen op uitnodiging van het bestuur daaraan deelnemen. Buitengewone leden hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering.

Buitengewone leden van de Jonge Balie Rotterdam kunnen zijn: i) advocaten die zijn ingeschreven in het arrondissement Rotterdam en die geen gewoon lid zijn van de vereniging, ii) voormalige advocaten van het arrondissement Rotterdam, iii) leden van de staande of zittende magistratuur, rechterlijke ambtenaren in opleiding, alsmede (kandidaat-)notarissen in het arrondissement Rotterdam, die geen gewoon lid van de vereniging kunnen zijn en iv) leden, die door de algemene vergadering als buitengewoon lid zijn toegelaten. Het buitengewoon lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging door het bestuur en/of door het buitengewoon lid.


Erelidmaatschap

Degenen die zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt, kunnen worden benoemd tot erelid van de Jonge Balie Rotterdam. Een erelid wordt op voordracht van het bestuur benoemd door een besluit van de algemene ledenvergadering.

Ereleden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging en kunnen op uitnodiging van het bestuur daaraan deelnemen. Ereleden hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering. Het erelidmaatschap eindigt door schriftelijk opzegging door het bestuur en/of door het erelid.

Onze sponsoren