Privacystatement van Vereniging De Jonge Balie Rotterdam

Algemeen

Vereniging De Jonge Balie Rotterdam (de “Jonge Balie Rotterdam“) is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40341250. De Jonge Balie Rotterdam verzorgteen (lokaal) gedeelte van de beroepsopleiding voor de advocaat-stagiaires en verschillende sociale activiteiten voor jonge (aankomende) advocaten in het arrondissement Rotterdam.

De Jonge Balie Rotterdam respecteert de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website (www.jongebalierotterdam.nl). In dat kader heeft de Jonge Balie Rotterdam passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en misbruik hiervan te voorkomen. Dit privacystatement biedt inzicht in  hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookies.

Soorten lidmaatschap

Vanaf het moment dat een advocaat-stagiaire is beëdigd, kan hij of zij kiezen voor een opleidingslidmaatschap of voor een volwaardig lidmaatschap van de Jonge Balie Rotterdam. In het kort houdt een opleidingslidmaatschap in dat een advocaat-stagiaire enkel wordt geïnformeerd over en aanwezig mag zijn bij activiteiten die relevant zijn voor het vervullen van zijn of haar opleidingsverplichtingen, zoals deze zijn neergelegd in het opleidingsreglement van de Orde van Advocaten Rotterdam (www.advocatenorde-rotterdam.nl) en verenigingsaangelegenheden zoals bijvoorbeeld de algemene ledenvergadering.Daarnaast kan het bestuur van de Jonge Balie Rotterdam bepalen andere activiteiten open te stellen voor opleidingsleden of andersoortige informatie beschikbaar te stellen aan opleidingsleden (zoals bijvoorbeeld activiteiten rondom lustra, pleitwedstrijden of bepaalde diensten van (sponsor)partners).

Op het moment dat een advocaat-stagiaire kiest voor een volwaardig lidmaatschap mag hij of zij bij alle evenementen aanwezig zijn die de Jonge Balie Rotterdam organiseert en wordt hier op gezette tijden dan ook over geïnformeerd, met uitzondering van de activiteiten georganiseerd voor de ‘Amica’ en ‘Amice’ leden (zie verderop).

Na het ontvangen van de stageverklaring wordt een opleidingslid automatisch uitgeschreven. Een volwaardig lid blijft lid van de Jonge Balie Rotterdam toten met zeven jaar na zijn of haar beëdigingsdatum, tenzij sprake is van een opzegging voor die datum.

Elk lid kan ervoor kiezen zijn lidmaatschap na het ontvangen van zijn stageverklaring om te laten zetten naar een ‘Amica’- of ‘Amice’-lidmaatschap. Voor Amica- en Amice-leden worden speciale evenementen georganiseerd. Een Amica- of Amice-lid blijft lid totdat hij of zij zich laat uitschrijven.

Voor alle leden geldt dat er redenen kunnen ontstaan voor uitschrijving als lid, zoals opgenomen in de statuten van de Jonge Balie Rotterdam.

Voor meer informatie over de verschillende lidmaatschappen kunt u kijken op onze website www.jongebalierotterdam.nl.

Waarom, wanneer en welke persoonsgegevens verwerkt de Jonge Balie Rotterdam

De geregistreerde persoonsgegevens gebruiken wij om met u in contact te kunnen reden, om aan uw verzoek om informatie te kunnen voldoen, om u te informeren over onze activiteiten, om u te informeren over de activiteiten van onze (sponsor)partners, om u onze nieuwsbrief toe te sturen, om verslag te doen van onze activiteiten via verscheidene kanalen en om u te berichten omtrent overige onderwerpen die verband houden met uw lidmaatschap of anderszins relevant voor u (kunnen) zijn.

De Jonge Balie Rotterdam verkrijgt in beginsel alleen op de volgende manier de volgende persoonsgegevens, met inachtneming van hetgeen benoemd onder’ bezoekersgegevens website’:

 • via de Orde van Advocaten Rotterdam ontvangen wij na de beëdiging van de advocaat-stagiaires:
  • voor- en achternaam van de beëdigde advocaat-stagiaires, de beëdigingsdatum en het e-mailadres;
 • wanneer u zich als lid inschrijft via onze website:
  • voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, kantoorgegevens, e-mailadres t.b.v. factuur, datum van beëdiging en een foto van degene die zich inschrijft in verband met het kunnen controleren van zijn of haar identiteit;
 • wanneer u zich via onze website, een formulier of per e-mail opgeeft voor en/of deelneemt aan één van onze activiteiten:
  • voor- en achternaam, e-mail, kantoornaam en eventueel benodigde dieetwensen of allergieën;
  • eventuele foto’s die genomen zijn op onze activiteiten;
 • wanneer u zich via onze website, een formulier of per e-mail opgeeft voor de Jonge Balie Reis:
  • voor- en achternaam (zoals op paspoort vermeld), geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, kantoorgegevens, paspoort- of ID-kaart nummer, vervaldatum paspoort/ID-kaart, dieetwensen of allergieën, gegevens van contactpersonen in geval van calamiteiten;
 • wanneer u via e-mail contact met ons opneemt:
  • naam, e-mailadres en eventuele andere persoonsgegevens die u spontaan aan ons doorgeeft;
 • wanneer u via sociale media (waaronder Facebook) contact met ons opneemt:
  • naam en eventueel andere persoonsgegevens die u spontaan aan ons doorgeeft.

Van andere natuurlijke personen die de Jonge Balie Rotterdam bijstaan door het geven van lezingen, het schrijven van casus, het jureren van de pleitoefeningen en -wedstrijden, of zich vrijwillig inzetten voor andere activiteiten van de Jonge Balie Rotterdam, worden slechts de zakelijke contactgegevens verwerkt. Aan deze personen komen alle rechten toe die in dit privacy statement beschreven staan.

De Jonge Balie Rotterdam rechtvaardigt de bovenstaande verwerkingsactiviteiten,omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van haar lidmaatschap, deelname van niet-leden aan activiteiten, op grond van haar gerechtvaardigd belang, zoals de uitvoering van de opleidingsverplichtingen van (toekomstige)advocaat-stagiaires, marketing van haar partners en promotie van haar activiteiten.

Wie heeft inzage in en met wie deelt de Jonge Balie Rotterdam persoonsgegevens

Het bestuur van de Jonge Balie Rotterdam en degenen die  het bestuur inschakelt als verwerker, hebben inzicht in de door u verstrekte gegevens. Wanneer de Orde van Advocaten Rotterdam kan worden aangemerkt als medeverantwoordelijke, zoals het geval is bij registratie van de opleidingsverplichtingen, deelt de Jonge Balie Rotterdam de gegevens met de Orde van Advocaten Rotterdam. Alle partijen zijn tot geheimhouding verplicht op grond van de AVG.

De Jonge Balie Rotterdam kan derden inschakelen voor de uitvoering van haar activiteiten, zoals onder meer dienstverleners op het gebied van websitebeheer, hosting, automatische softwareverlening, sociale media (waaronder Facebook en Instagram), financiële-, administratieve- of fiscale ondersteuning en/of verzekeringen. Ook kan de Jonge Balie Rotterdam uw persoonsgegevens met derden delen, als wij hiertoe verplicht zijn op grond van wet- of regelgeving dan we indien wij hiertoe in een specifiek geval verplicht zijn op grond van een uitspraak van een gerechtelijke instantie.

Voor zover deze derden onder onze verantwoordelijkheid uw gegevens verwerken, zien wij erop toe dat de verwerking gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en sluiten wij verwerkersovereenkomsten met hen. Omdat De Jonge Balie Rotterdam derden inschakelt voor haar verwerking, die de persoonsgegevens mogelijk buiten de EU verwerken (bijvoorbeeld, doordat de gebruikte servers zich buiten de EU bevinden), draagt De Jonge Balie Rotterdammer in een voorkomend geval zorg voor dat de ingeschakelde verwerkers een gelijkwaardig niveau van privacybescherming waarborgen.

Beveiliging van persoonsgegevens

De Jonge Balie Rotterdam treft zowel organisatorische als technische (digitale)maatregelen voor de beveiliging van uw gegevens, ter voorkoming van verlies,vernietiging of beschadiging, en tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking van uw gegevens.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De Jonge Balie Rotterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van uw lidmaatschap. Nadat uw lidmaatschap is beëindigd, zullen uw persoonsgegevens binnen een bekwame termijn worden verwijderd, tenzij het bewaren van deze persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met de afwikkeling van verplichtingen uit hoofde van uw lidmaatschap die nog doorlopen na beëindiging,waaronder de verplichting om de contributie te voldoen voor het lopende jaar bij niet-tijdige opzegging. In dat laatste geval worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u nog enige verplichting heeft tegenover de Jonge Balie Rotterdam die nog niet (geheel) voldaan is.

Voor zover wettelijke bewaartermijnen gelden, voldoet de Jonge Balie Rotterdam hieraan.

Cookies en bezoekersgegevens van website

De website www.jongebalierotterdam.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw apparaat die u gebruikt om onze website te bezoeken worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek-en klikgedrag op de website. Tevens worden deze gegevens gebruikt om de werking van onze website te optimaliseren. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt. Op het moment dat dit wel gebeurt, zullen dit alleen geanonimiseerde gegevens betreffen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevenste vragen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u onder voorwaarden het recht op beperking van de verwerking. Dit kan gevolgen hebben voor uw lidmaatschap.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoekensturen aan:

Vereniging De Jonge Balie Rotterdam

T.a.v. de secretaris

Postbus 2967

3000 CZ Rotterdam

Of per e-mail: secretaris@www.jongebalierotterdam.nl

Datalek

De Jonge Balie Rotterdam zal verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens zo snel mogelijk aan u melden indien zij daartoe verplicht is. De Jonge Balie Rotterdam zal voorts volledige medewerking verlenen aan een eventueel onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake een beveiligingsincident of datalek.

Klachten

Indien u, ondanks alle zorgvuldigheid van de Jonge Balie Rotterdam, een klacht hebt over één van de onderwerpen geregeld in dit privacy statement, stellen wij het op prijs als u deze klacht eerst aan ons meldt. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk in contact met u treden om uw klacht met u te bespreken.

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus

93374, 2509 AJ Den Haag, telefoonnummer 0900 – 2001201.